Nederlands | English

Tarieven en Offertes

Tarieven

Ti
Me Amsterdam werkt op basis van te declareren uren of een te voren overeengekomen honorarium. Daarnaast worden BTW, reiskosten en eventuele uit de opdracht voortvloeiende onkosten in rekening gebracht. TiMe Amsterdam hanteert gedifferentieerde uurtarieven voor commerciële en non-profit opdrachtgevers. Reistijd (uren) t.b.v. opdrachten wordt in de regel niet in rekening gebracht. 

Om een indicatie te geven: afhankelijk van de duur, complexiteit, aard van de werkzaamheden en de positie van de opdrachtgever hanteert TiMe Amsterdam tarieven vanaf € 65,00 (voor ondersteunende/bureauwerkzaamheden) tot € 175,00 (advisering commercieel senior-tarief).
Voor culturele opdrachtgevers (non-profit) ligt het tarief voor de meeste opdrachten rond € 120 tot 150 per uur. Voor werkzaamheden in landen met een lager prijspeil (bv Zuidoost-Azië) hanteren wij kortingen.

Voor tekstproducties worden desgewenst tariefafspraken op basis van het aantal geleverde woorden gemaakt. In bepaalde gevallen kan ook op basis van detachering worden gewerkt. Over uurtarieven van TiMe Amsterdam is 21 % BTW verschuldigd. Journalistieke werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW.

Voorafgaand aan het leveren van een offerte vindt uiteraard overleg plaats met de potentiële opdrachtgever over de te hanteren berekeningssystematiek. 

Meer informatie over de actuele uurtarieven is op aanvraag beschikbaar
.

Offertes

Ti
Me Amsterdam levert simpele en transparante offertes. De vraag van de potentiële opdrachtgever wordt kort samengevat en vertaald in een beknopt plan van aanpak. Iedere offerte geeft inzicht in het verwachte aantal te besteden uren, het uurtarief, de doorlooptijd(en) en een concreet voorstel over aard en vorm van het door TiMe Amsterdam te leveren eindresultaat.  Het offreren en factureren op basis van gewerkte uren levert de opdrachtgever vrijwel altijd voordeel op t.o.v. in de advieswereld vaak gehanteerde facturering op basis van dagdelen. Voor TiMe Amsterdam zijn 3 gewerkte uren, drie gewerkte uren, dus geen dagdeel... 

Op basis van de opgestelde offerte geeft de opdrachtgever een fiat of verzoekt om bijstellingen. Pas na overeenstemming over plan van aanpak en prijsstelling start het uitvoeringstraject. 

Algemene leveringsvoorwaarden

Ti
Me Amsterdam hanteert algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle offertes en overeenkomsten. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en op aanvraag digitaal of in print verkrijgbaar.

Bankrekeningnummer:   623289237 (ABN Amro Amsterdam, t.n.v. Timmer & Meijer VOF)
IBAN-nummer:               NL46ABNA0623289237
BTW-nummer:                NL8174.17.849.B01
VAR-nummers:               VAR/0146/099459073/ (Timmer) & VAR/0146/112777867/ (Meijer)
Rijksinkoopnummer:       beschikbaar

 

Contact opnemen