Nederlands | English

Portfolio

Opdrachten (bijgewerkt tot en met: 17 april 2024)

Voorzitterschap hoorzitting(en) en advies aan directie
Opdrachtgever:
Nederlandse rechtspersoon
Opdracht:
voorzitten hoorzitting(en) klachtencommissie
Status: Niet openbaar

Modereren (besloten) evaluatiebijeenkomst
Opdrachtgever:
De Nieuwe Kerk, Amsterdam
Opdracht:
advies en moderatie m.b.t. evaluatie De Grote Indonesie Tentoonstelling
Status:
Afgeronf, vond plaats op 25 maart 2024

Advies en ondersteuning herinrichting publieksruimten Nederlandsche Bank, Amsterdam
Opdrachtgever:
Kunstcommissie DNB
Opdracht: expertmeetings en advies t.b.v. Kunstcommissie DNB
Status:
Loopt

Lid organisatiecomité study trip
Opddrachtgever:
Salonreizen
Opdracht:
organisatie museale studiereis voor museumprofessionals
Status: Afgerond, reis vond plaats 10-14 april 2024 - 25 deelnemers


Makam Peneleh Surabaya as a living library
Opdrachtgever: Samenerking met Begandring Soerabaia (Erfgoedgemeenschap)
Opdracht:
project interprpetive visitors approach Peneleh Colonial Cemetery, Surabaya
Status:
Start in januari 2024 met steun Matchingfonds Dutch Culture

Tentoonstelling Indische Schoolplaten (werktitel)
Opdrachtgever:
Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
Opdracht:
bijdragen aan concept, fondsenwerving, projectbegeleiding
Status: opdracht verleend, beoogd project vindt plaats in 2025

Evaluatie Raad van Toezicht
Opdrachtgever:
Raad van Toezicht Maritiem Museum Rotterdam
Opdracht:
Externe begeleiding zelfevaluatue 2024
Status:
Afgerond met enquete en moderatie van zelfvaluatiegesprek, januari 2024

FOAM, Amsterdam, beleidsplan
Opdrachtgever:
Directie FOAM, Amsterdam
Opdracht:
mee schrijven, redigeren en eindredactie beleidsplan 2025-2028
Status:
Afgerond met levering concept-tekst 4 januari 2024

Diitabiki Museum Fositen Gudu, Suriname
Opdrachtgever:
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Opdracht:
begeleiden en uitvoeringsondersteuning beleid en ontwikkeling
Status: Afgerond met presentatie van concept aan bestuur stichting Wooko Makandie

Beleidssessie Museum de Voorde Zoetermeer
Opdrachtgever:
Raad van Toezicht Stichting Museum de Voorde
Opdracht: Modereren sessie met bestuur en RvT (evaluatie en planning)
Status:
Afgerond; sessie vond eind mei plaats 

Onderzoek businesscase-onderdeel Museum Prinsenhof Delft
Opdrachtgever:
Museum Prinsenhof Delft
Opdracht:
Onderzoek i.h.k. van de businesscase museum na verbouwing
Status:
Afgerond met levering rapportage (i.s.m. Leisure Advies bv Den Haag)

Artikel publicatie vrijwilligers in musea (Engelstalig)
Opdrachtgever:
TU Delft section Heritage and Architecture
Opdracht: leveren artikel t.b.v. publicatie Small Museums Change; Volunteers for Social Engagement.
Status: Publicatie in the Rondeltappe book series (gepresenteerd op 15 juni 2023)

Kort artikel Museum de Voorde
Opdrachtgever:
Museum De Voorde Zoetermeer
Opdracht:
schrijven van reflectie over opheffing en toekomst collectie museum t.b.v. publicatie 
Status:
Afgerond

'Doornroosje'-project' Museum Jan Anderson, Vlaardingen
Opdrachtgever:
consortium van museum. RCE, Erfgoedhuis Zuid-Holland
Opdracht:
reflectie en reactie op project en proces (artikel boek en bijdrage symposium)
Status: Afgerond, November 2023; publicatie verkrijgbaar bij Erfgoedhuis Zuid-Holland

Input bijeenkomst Klankbordgroep Nieuwe Kerk, Amsterdam
Opdrachtgever:
Directie Nieuwe Kerk, Amsterdam
Odracht:
deename Klankbordgroep
Status:
Afgerond, sessie vond plaats op 9 maart 2023

Ambitiedocument en toekomstvisie Nederlands Tegelmuseum
Opdrachtgever:
Gemeente Ede en Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
Opdracht:
leveren van advies voor visieontwikkeling duurzame toekomst museum
Opdracht:
Loopt

Modereren slotsessie DNAZoetermeer
Opdrachtgever:
Museum De Voorde, Zoetermeer
Opdracht: Moderen slotdicussie symposium
Status: S
ymposium vond plaats op 12 maart 2023

Ondersteuning en advies
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam, kwartiermaker Museaal, Nationaal Slavernijmuseum
Opdracht:
Ondersteuning museale conceptontwikkeling
Status: Werkzaamheden gestart 25 januari 2023, eindrapport kwartiermakers gereed

Strategische input en reflectie beleidsplanning
Opdrachtgever:
Directie Museon Den Haag
Opdracht:
input t.b.v. rondetafel  meerjarenbeleid 
Status:
Afgerond met sessie op 08 februari 2023

Strategisch advies
Opdrachtgever: 
SLAK Atelierbeheer, Arnhem
Opdracht:
advies t.b.v. strategische besprekingen met stakeholders
Status: afgerond met bespreking en leveren tekst

College H.P. Berlage in context
Opdrachtgever:
Universitas Indonesia, Dept. Architecture en AIA, Indonesia
Opdracht:
hoorcollege en discussie (on line + on site)
Status:
afgerond, hoorcollege in Depok, West Java vond plaats op 9 januari 2023

Artikel erfgoedaspecten herontwikkelingAmbachtsschool De Meester, Haarlem
Opdrachtgever:
Inbo architecten, Amsterdam
Opdracht:
Interviews en artikel voor jubileumpublicatie
Status:
Afgerond met publicatie

Leveren input training SharedStories on Contested History
Opdrachtgever:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Opdracht: Geven van interview t.b.v. referentievideo voor deelnemers
Status: Opnamen vonden plaats op 04 juli 2022 in Den Haag

Modereren sessie Internationaal Cultuurbeleid Cultureel Attaché's Nederlandse Ambassades
Opdrachtgever:
Ministerie van BuZa/Dutch Culture
Opdracht: Leiden van sessie tijdens terugkomdagen Nederlandse diplomaten
Status:
afgerind, sessie vond plaats op 21 juni 2022 in Arnhem

Advies en ondersteuning transitie, verbouwing en herontwikkeling
Opdrachtgever:
Museum Het Valkhof-Kam, Nijmegen
Opdracht:
specifieke adviesvragen m.b.t. fondsenwerving
Status:
loopt

Contra-expertise planontwikkeling Haags Historisch Museum
Opdrachtgever:
Leisure Advies bv Den Haag
Opdracht: leveren aanvullende expertise bij beoordeling prognoses publieksbereik
Status: afgerond met rapportage 14 maart 2022.

Advies, begeleiding beleid Kunstcommissie De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Opdrachtgever:
de Nederlandsche Bank, Amsterdam
Opdracht:
advisering, begeleiding, redactie (in samenwerking met collega-adviseur)
Status:
afgerond met levering van Meerjarenbeleidsplan en Collectieplan.

Externe begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht
Opdrachtgever:
Museum de Voorde, Zoetermeer
Opdracht:
externe begeleiding, moderatie en levering rapportage
Status:
afgerond op 10 maart 2022 met levering van evaluatie verslag en adviesrapport, oktober 2022.

Modereren eindbijeenkomst van training voor diplomaten
Opdrachtgever:
Reinwardt Academie
Opodracht:
Sharing Stories on Contested Histories (on line eindpresentaties)
Status:
afgerond met zoom-sessie op 08 november 2021.

Advies haalbaarheid gemeente Sudwest-Fryslan, Sneek
Opdrachtgever:
gemeente
Opdracht:
reflectie op relocatieplannen herhuisvesting museum
Status:
opdracht afgerond met presentatie van rapport op 02 november 2021

Begeleiding en moderatie zelfevaluatie Raad van Toezicht
Opdrachtgever:
Raad van Toezicht de Kunsthal, Rotterdam 
Opdracht: voorbereiden, modereren en verslaglegging zelfevaluatie
Status: afgerond met presentatie van Evaluatierapport op 27 oktober 2021

Advies, en inhoudelijke ondersteuning Meerjarenbeleidsplan
Opdrachtgever:
directie Nationaal Monument Kamp Vught
Opdracht:
advisering, stakeholdersconsultatie en modereren ronde tafels t.b.v. beleidsplan
Status:
afgerond, meerjarenbeleidsplan in augustus 2022 gepubliceerd.

Advies subsidieaanvraag
Opdrachgever:
De Domijnen, museum voor Hedendaagse Kunst, Sittard
Opdacht:
reflectie en advies subsidieaanvraag landelijk fonds
Status:
afgerond met advies op 18 augustus 2021

Begeleiding en advies Manifestatie Indië Next
Opdrachtgever:
Indisch Herinneringscentrum Den Haag
Opdracht: Leveren van input als lid van organiserende werkgroep
Status: werkzaamheden in uitvoering.

Advies, begeleiding en moderatie Beleidsdag bestuur, directie en medewerkers
Opdrachtgever:
Indisch Herinneringscentrum Den Haag
Opdracht:
Brede ondersteuning organisatie en inhoud beleidssessie
Status: afgerondna 2 x uitstel i.v.m. Covid19 vond meeting plaats op 8 juni 2021

On line Brainstorm strategie lange termijn Maritiem Museum Rotterdam
Opdrachtgever:
Directie Maritiem Museum Rotterdam
Opdracht:
Deelname panelgesprek
Status:
afgerond - on line meeting gehouden op 14 april 2021

Bijdrage webinar Museum Santa Maria 10 jarig jubileum
Opdrachtgever:
Museum Santa Maria, Jakarta, Indonesië
Opdracht:
verzorgen van lecture over living heritage
Status:
afgerond - webinar gehouden op 8 april 2021

Projectleiding en -ondersteuning Semipermanente Tentoonstelling Museum Sophiahof
Opdrachtgever:
Stichting tentoonstellingen Sophiahof
Opdracht: Projectleiding en ondersteuning
Status:
afgerond, tentoonstelling ONS LAND, geopend op 4 maart 2022

Onderzoek intermuseale samenwerking kunstmusea Provincie Utrecht
Opdrachtgever:
Provincie Utrecht, afdeling Cultuur
Opdracht:
verkennen samenwerking, onderzoeken opties, leveren advies
Status: 
afgerond, eindrapport opgeleverd 1 maart 2021

Advies, onderzoek en redactionele ondersteuning SLAK Arnhem
Opdrachtgever:
directeur-bestuurder Stichting SLAK, Arnhem
Opdracht:
leveren van advies en ondersteuning t.b.v. strategisch meerjarenplan
Status: afgerond concept-tekst opgeleverd juni 2020

Advies en begeleiding project semi permanente tentoonsteling Museum Sophiahof, Den Haag
Opdrachtgever:
Museum Sophiahof
Opdracht:
verkenning en ontwikkeling project, opstellen projectplan en subsidieaanvraag
Status: 
afgerond met formuleren uitvraag aan vormgevende partij

Verkenning shared heritage project Berlage in Nusantara
Opdrachtgever:
samenwerkingsverband met partijen in Azië en Nederland
Opdracht:
initiatieffase, input projectplan, financiering
Status:
loopt

Reflectie, analyse en (mee)schrijven meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Opdrachtgever:
directeur nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
Opdracht:
op basis van basistekst en interviews leveren van aanvullingen op plan
Status:
afgerond met levering van tekst, 1 Mei 2021

Evaluatie Raad van Toezicht
Opdrachtgever:
Maritiem Museum Rotterdam
Opdracht:
voorbereiden (verkenning en enquête) en modereren (meeting) van zelfevaluatie RvT
Status:
afgerond met moderatie van evaluatie op 14 oktober 2020

Ondernemingsplan 2024 e.v. inclusief doorrekening toekomstig museumbeleid
Opdrachtgever:
Directie Museum Prinsenhof Delft
Opdracht:
formuleren toekomstig beleidsdocument t.b.v. PvE verbouwingen
Status:
afgerond met rapportage oktober 2020

Begeleiden, bevragen en redigeren strategisch beleidsplan Kröller-Müller Museum
Opdrachtgever:
Directie Kröller-Müller Museum
Opdracht:
intern concept bewerken en voorbereiden voor publicatie
Status:
afgerond september 2020

Schrijven en redactie Publicatie 'De betekenis van een plek', Kamp Amersfoort
Opdrachtgever:
Inbo Architecten, Amsterdam
Opdracht:
maken van interviews, schrijven van hoofdstukken en redactionele werkzaamheden
Status:
verschenen te bestellen via 010NAI Uitgevers

Modereren strategiesessie bestuur, staf en directie
Opdrachtgever:
Directie Indisch herinneringscentrum, Den Haag
Opdracht: 
(Bege)leiden van strategiesessies over beleid
Status:
afgerond met levering van verslag

Introductie museale trends
Opdrachtgever:
Salon de Museologie, Amsterdam
Opdracht:
lezing over museale trends en tussentijdse evaluatie agenda 2026
Status:
afgerond, discussieavond vond plaats op 6 februari 2020

Workshop Museum Santa Maria, Jakarta
Opdrachtgever:
Museum Santa Maria, Jakarta
Opdracht:
brainstorm over toekomst museum
Status:
afgerond, bijeenkomst vond plaats op 29 januari 2020 in Jakarta

Expertmeeting Universiteit van Amsterdam
Opdrachtgever
: faculteit Cultuurwetenschappen UvA
Opdracht: deelname rondetafelgesprek over trends in Erfgoed(opleidingen)
Status: afgerond vond plaats op 11 december 2019

Panel-discussie Indonesië Next
Opdrachtgever:
Indisch Herinneringscentrum/Museum Sophiahof Den Haag
Opdracht:
lid organisatie comité en deelneer Panel-discussie
Status:
afgerond, vond plaats op 7 december 2019

Lezing over Samenwerking inde Cultuur- en Erfgoedsector
Opdrachtgever:
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Opdracht:
introductie op het thema 'samenwerken'
Status:
afgerond, vond plaats op 17 november 2019

Modereren discussie met directie en ca. 60 stafleden museum
Opdrachtgever:
Maritiem Museum Rotterdam
Opdracht:
bespreken concept meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Status:
afgerond, vond plaats op 7 november 2019

Panel-discussie Shared Heritage, Symposium Indonesia Now 2019
Opdrachtgever:
Dutch Culture/Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Opdracht:
lid expertpanel met 2 Nederlandse en 2 Indonesische deelnemers
Status:
afgerond symposium vond plaats 12 november 2019

Advies, begeleiding en redactie meerjarenbeleidsplan Herinneringscentrum
Opdrachtgever:
Directie Nationaal Monument Oranjehotel
Opdracht:
advies begeleiding en (eind)redactie
Status:
afgerond

Advies en begeleiding meerjarenbeleidsplan Museum
Opdrachtgever:
Bestuur Museum Belvédère Oranjewoud (Friesland)
Opdracht:
strategie en redactie meerjarenbeleidsplan
Status:
 afgerond met oplevering concept-eindtekst, maart 2020

Tussentijdse reflectie op concept bedrijfsplan
Opdrachtgever:
Maritiem Museum Rotterdam
Opdracht:
schriftelijke reflectie op tekst
Status:
afgerond

Onderzoek en advies Oorlogsmuseum Overloon
Opdrachtgever:
Directie Oorlogsmuseum Overloon
Opdracht:
advies concept nieuwe presentatie
Status:
afgerond

Onderzoek Samenwerking Utrechtse Musea op het terrein van Stadsgeschiedenis
Opdrachtgever:
Bestuur Stichting Museumkwartier Utrecht
Opdracht:
haalbaarheid en Conceptontwikkeling
Status:
afgerond, door Covid19 heeft bestuur planontwikkeling opgeschort.

Workshop Science Museum NEMO
Opdrachtgever:
Directie NEMO
Opdracht:
modereren strategische sessie met MT en Staf
Status:
Afgerond, vond plaats op 15 juni 2019

Key Note Speech, Internationale Museumdag, Jakarta, Republik Indonesia
Opdrachtgever:
Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta
Opdracht:
geven van lecture over thema 'Museum as Cultural Hubs'
Status:
vond plaats op 18 mei in 2019 Jakarta (Museum Santa Maria)

Paneldiscussie Museum Huis van Afgevaardigden, Government Republik Indonesia
Opdrachtgever:
AMI Jakarta & DPR Indonesia
Opdracht:
bijdragen als spreker en panellid openbare discussie over DPR Museum
Status:
afgerond, Vond plaats op 17 mei 2019, uitgezonden op DPR TV Indonesia

Strategie Museum Slot Loevestein
Opdrachtgever: Directie Slot Loevestein
Opdracht: advies en modereren MT sessies
Status: afgerond najaar 2019

Begeleiding kunstenplan-aanvraag Maritiem Museum Rotterdam
Opdrachtgever: Directie Museum
Opdracht: Advies en begeleiding MT sessie
Status: Sessie gemodereerd op 4 april 2019

Reflectie Museon Den Haag

Opdrachtgever: directie museum
Opdracht:
boardroom consultancy m.b.t. positionering
Status:
Sessie gemodereerd op 3 april 2019

Presentatie op Sino-Dutch Seminar at National Art Museum of China, Beijing (NAMOC)
Opdrachtgever:
Nederlandse Ambassade Beijing/Reinwardt Academie Amsterdam
Opdracht:
Optreden als gastdocent
Status:
Afgerond, vond plaats op 12 december 2019

Optreden als lecturer tijdens Capacity Building training in Jakarta, Indonesië
Opdrachtgever: 
Ministerie van OCW, RCE en Reinwardt Academie
Opdracht:
Geven van twee colleges over museale marketing en erfgoed toerisme
Status:
Afgerond, vond plaats 4-8 december

Advies toekomst Nationaal Onderwijsmuseum
Opdrach
tgever: Raad van Toezicht Museum
Opdracht: strategische verkenning
Status:
Afgerond en besproken met Raad  van Toezicht op 21 maart 2019

Haalbaarheidsonderzoek en conceptontwikkeling Museum Holland Zaandam
Opdrachtgever:
Gemeente Zaandam
Opdracht: v
erkenning en aanscherping ontwikkeltraject
Status:
Loopt

Verkenning mogelijke samenwerking Maritiem Museum Tandjong Priok
Opdrachtgever:
Nederlandse erfgoedinstelling
Opdracht: Leggen contacten en verkennen opties
Status: Museum op 19 september 2018 bezocht. Site visit, brainstorm met directie en stafRapport geleverd. oktober 2018

Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling
Opdrachtgever:
Directie Zaans Museum, Zaanstad
Opdracht:
Projectleiding Haalbaarheidsonderzoek + Strategie bruikleenverwerving
Status:
rapportage opgeleverd april 2019

Training Museumprofessionals Indonesië, Yogyakarta, Java
Opdrachtgever:
Ministerie van OCW/RCE - Reinwardt Academie - NL Ambassade Jakarta
Opdracht:
geven van training gedurende 4 dagen te Yogjakarta, thema publieksgerichtheid
Status:
training is gegeven en afgerond. Juli 2018.

Onderzoek UNESCO Werelderfgoed en musea Malakka, Maleisië
Opdrachtgever:
eigen initiatief/verzoek Nederlandse contactpersoon namens een van de musea
Opdracht:
effecten massatoerisme en commercialisering op private musea
Status
: Interviews gehouden in juli 2018 te Malakka

Verkenningsmissie Spoorwegerfgoed Indonesië
Opdrachtgever:
PT Kereta Api Indonesia
Opdracht:
verkenning voortgang samenwerking capacity building
Status:
In juli 2018 bezoek aan Jakarta, Semarang, Ambarawa gebracht, rapportage geleverd. Voorstel voor 2019 ingediend

Reflectie Museum Sankta Maria, Jakarta
Opdrachtgever:
Museumleiding Sankta Maria Museum, Jakarta Indonesië
Opdracht:
Input leveren tijdens assessment en sessie met interne stakeholders
Status:
sessie is in juli 2018 gehouden.

Strategische verkenning Dordrechts Museum
Opdrachtgever:
directie Dordrechts Museum
Opdracht:
leveren van input voor strategiedocument m.b.v. raadpleging interne stakeholders
Status:
In uitvoering

Strategie Vereniging Ondernemers in Archeologie
Opdrachtgever:
Gordion Advies, Amsterdam (Riemer Knoop)
Opdracht:
co-moderatorschap strategiesessie en trendverkenning
Status:
Sessie werd gehouden op 31 maart 2018 te Amersfoort

Reflectie Museum Sankta Maria, Jakarta
Opdrachtgever:
Museumleiding Sankta Maria Museum, Jakarta Indonesië
Opdracht:
Input leveren tijdens eendaagse sessie met interne stakeholders
Status:
sessie wordt eind juli gehouden in Jakarta

Strategische verkenning Dordrechts Museum
Opdrachtgever:
directie Dordrechts Museum
Opdracht:
leveren van input voor strategiedocument m.b.v. raadpleging interne stakeholders
Status:
start medio juni 2018

Strategie Vereniging Ondernemers in Archeologie
Opdrachtgever:
Gordion Advies, Amsterdam (Riemer Knoop)
Opdracht:
co-moderatorschap strattegiesessie en trendverkenning
Status: Sessie werd gehouden op 31 maart 2018 te Amersfoort

Toekomstverkenning Museum 1940-1945 Dordrecht
Opdrachtgever:
gemeente Dordrecht
Opdracht:
verkennen toekomstbestendige modellen voor museum
Status: 
loopt

Ondersteuning beschrijven strategie
Opdrachtgever:
NEMO Science Museum, Amsterdam
Opdracht:
plannen beschrijven en aanscherpen t.b.v. strategiedocument
Status:
Afgerond in mei 2018

Verkenning herbestemming Arsenaal en Infirmerie Gemeente Brielle
Opdrachtgever:
College van B&W Gemeente Brielle
Opdracht:
in kaart brengen en weging van opties voor herbestemming (i.s.m. LaGroup)
Status:
Loopt, afronding verwacht rond 1 juni 2018

Ontwikkeling vaste presentatie 2020-2030 Museum Bronbeek, Arnhem
Opdrachtgever: 
Ministerie van Defensie
Opdracht
: Ontwikkelen presentatieconcept (samen met Duinzand Museale Projecten)
Status: 
Loopt, afronding verwacht medio 2018

Reflectie op startdocument renovatie Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel
Opdrachtgever:
KMKG, Brussels
Opdracht:
geven van schriftelijk commentaar op startdocument
Status:
afgerond, schriftelijke reactie geleverd op 26 november 2017

Haalbaarheidsstudie nieuw museum midden-Nederland
Opdrachtgever: 
Stichting en initiatiefgroep nieuw museum
Opdracht:
Beoordelen plannen, concepten, berekenen stichtings- en exploitatemodellen
Status:
Start na verwerving herbestemmingssubsidie rijksoverheid en betreffende provincie

Hervestigingsonderzoek
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad
Opdracht:
Onderzoek naar bezoekpotentie nieuwe vestigingsplaats museum
Status:
afgerond: adviesnotitie geleverd medio oktober 2017

Visiedocument samenwerking

Opdrachtgever: Oorlogsmuseum Overloon
Opdracht: leveren van discussiestuk met het oog op samenwerking rond 'dadererfgoed'
Status: afgerond, september 2017

Analyse BIS-aanvragen
Opdrachtgever:
Museum Slot Loevestein
Opdracht: analyse van verschillende activiteitenplannen 2017-2020 in relatie tot adviezen Raad voor Cultuur en besluitvorming Ministerie van OCW
Status:  afgerond: conclusies en advies, geleverd medio oktober 2017

Sectoranalyse, onderdeel erfgoed,  Ministerie OCW
Opdrachtg
ever:  Rebel Group Rotterdam
Opdracht: Beoordeling concept Sectoranalyse (peer review)
Status:
afgerond

Voorbereidingen Lezingencyclus Indische Herinneringscultuur
Opdrachtgever:
Indisch Herinneringscentrum, Arnhem
Opdracht:
lid organisatiecomité
Status:
afgerond (eerste symposium wordt op 29 september in Den Haag gehouden.)

Beleidsdocument Museum Hilversum

Opdrachtgever: Stichting Museum Hilversum
Opdracht: redigeren en aanvullen beleidsplan
Status: afgerond
 
Peer Review Afrikamuseum Tervuren (België)
Opdrachtgever
:  Technopolis Group, Amsterdam i.o.v. Belspo, Federale Regering België
Opdracht:  Deelname Site Visit, Peer Review
Status
:  Afgerond, bezoek vond 30 en 31 mei 2017 plaats

Verkenning museale presentatie collectie Palmhoutwrak/Burgzand Noord 17
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland
Opdracht: advies inzake toekomstige presentatie van o.a. 17e-eeuwse textielvondsten
Status:
afgerond met rapportage [opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met Birgitta Fijen]

Museale ontwikkeling Fort Galle Sri Lanka
Opdrachtgever:
Nederlandse Ambassade Colombo/Galle Heritage Society
Opdracht:
Onderzoek, conceptontwikkeling koloniaal erfgoed museum
Status: Loopt [opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese)]

Haalbaarheidsonderzoek en conceptontwikkeling Plantagemuseum Suriname
Opdrachtgever:
Stichting Gedeeld Erfgoed Suriname-Nederland
Opdracht:
Onderzoek museale ontwikkeling Plantage Frederiksdorp Commewijne
Status: Loopt

Business Model Sarawak Museum Campus
Opdrachtgever:
Directie Sarawak Museum Department, Kuching Malaysia
Opdracht: Ontwikkelen en presenteren van een werkbaar Business Model
Status: Loopt

Expertmeeting toekomst Presentatie Koloniaal Erfgoed Museum Bronbeek
Opdrachtgever:
Museum Bronbeek, Arnhem
Opdracht: bijdrage aan brainstorm/expertmeeting
Status: Gereed (meeting vond plaats op 8 juni 2016)

Evaluatie programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed
Opdrachtgever:
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Opdracht: leveren van inhoudelijk input/reflectie tijdens expertmeeting
Status: Gereed (meeting vond plaats op 1 juni 2016)

Verkenning samenwerking Museum Overloon en Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn
Opdrachtgever:
Oorlogsmuseum Overloon
Opdracht: Advies samenwerking publieksaanbod
Status: Initiële fase afgerond.

Lezing Nederlands-Indonesische Cultuurtafel Sociëteit de Witte, Den Haag
Opdrachtgever: Bestuur tafel
Opdracht: reflectieve lezing over culturele projecten in Indonesië
Status: Afgerond (bijeenkomst vond plaats op 2 mei 2016)

Onderzoek toekomst Von Siebold Huis, Leiden

Opdrachtgever: Von Siebold Huis, Leiden (onder regie van Lagroup)
Opdracht: Ondersteuning leveren aan Lagroup m.b.t. museale kennis t.b.v. dit onderzoek
Status: Afgerond augustus 2016

Onderzoek Haalbaarheid Kunsthal Zaandam
Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Opdracht: Onderzoek naar vestiging van een Kunsthal in het centrum van Zaandam
Status: Loopt

Evaluatie Federale Musea Brussel
Opdrachtgever:
Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid BELSPO
Opdracht:
Onder regie van Technopolis Group Amsterdam, levert TiMe twee projectleiders musea
Status:
Afgerond (1 oktober 2017)

Redactie toekomstvisie vfonds
Opdrachtgever:
Raad van Bestuur vfonds, Den Bosch
Opdracht:
schrijven en redactie beleidsplan
Status: Afgerond

Museale verkenning Zaanse Schans
Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad/Stichting de Zaanse Schans
Opdracht: Advies museale invulling i.h.k. van Masterplan 2030 Zaanse Schans
Status: Afgerond, mei 2016

Kunstenplan Amsterdam Heritage Museums
Opdrachtgever:
Besturen en Raad van Toezicht 3 musea
Opdracht:
Voorzitten gemeenschappelijke vergadering op 25 januari 2015 (pro domo)
Status:
Afgerond

Training revitalisatie Spoorwegmuseum Ambarawa 2016
Opdrachtgever:
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Opdracht: coördinatie en geven van training
Status: in uitvoering

Assessment Aceh Tsunami Museum

Opdrachtgever: Unesco Jakarta Office
Opdracht: deelname internationaal expert-team (met 3 Japanse en 1 Australische expert)
Status: Afgerond met rapportage (oktober 2015)

Training Afghaanse en Indonesische erfgoedbeheerder Boeddhistisch Erfgoed
Opdrachtgever: 
Unesco Jakarka Office en Ministerie Cultuur en Educatie, Jakarta
Opdracht: ontwikkelen trainingsconcept en geven workshops in Indonesië (3 weken)
Status: Afgerond met finale training in november 2015

Kunstenplanaanvraag (BIS) Marres, Maastricht
Opdrachtgever: Directie Marres Maastricht
Opdracht: redactionele ondersteuning finalisering aanvraag 2017-2020
Status: Afgerond (25 januari 2016)

Kunstenplanaanvraag Stedelijk Museum
Opdrachtgever: Directie Stedelijk Museum Amsterdam
Opdracht: Leveren van ondersteuning bij voorbereiden aanvraag 2017-2020
Status: Afgerond (25 januari 2016)

Toekomstverkenning Wereldmuseum Rotterdam
Opdrachtgever: Raad van Toezicht Wereldmuseum (TiMe Amsterdam werkt onder regie van LuitenLawson)
Opdracht: leveren van opties voor toekomstigbestendig Wereldmuseum
Status: Afgerond (Augustus 2016)

Presentatie Raad van Advies en staf Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Opdrachtgever: Directie Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Opdracht: Presentatie over trends en ontwikkelingen in het oorlogserfgoeddomein
Status: Afgerond, bijeenkomst vond plaats op 29 juni 2015

Optreden als gecommitteerde eindexamens Bachelors Reinwardt Academie
Opdrachtgever: Eindexamencommissie Reinwardt Academie
Opdracht: beoordeling van drie scripties en voeren van drie eindgesprekken
Status: Afgerond, gesprekken vonden plaats op 23 juni 2015

Presentatie Gedeeld Cultureel Erfgoed  
Opdrachtgever: Erfgoedarena  
Opdracht: Korte lezing over GCE
Status: Afgerond, bijeenkomst vond plaats op 27 mei 20:00 uur Reinwardt Academie

Training Indonesische Museummedewerkers
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Opdracht: Begeleiding vervolgtraining op eerder (okt. 2014) in Indonesië gegeven training
Status: Afgerond op 17 april 2015.

Kennisdag Publiek Museumvereniging
Opdrachtgever: Sectie PR en Marketing Museumverenging
Opdracht: Modereren en voorbereiden Workshop
Status: Afgerond (workshop vond plaats op 11 mei in het Nationaal Militair Museum).

Implementatie Herziene LAMO
Opdrachtgever: Museumvereniging Amsterdam
Opdracht: begeleiding en uitvoering implementatietraject LAMO
Status: Opdracht afgerond (maart 2016).

Masterplan Jenevermuseum Schiedam
Opdrachtgever: Bestuur Nationaal Jenevermuseum
Opdracht: Begeleiden realisatie masterplan toekomst museum
Status: Afgerond: plan van aanpak gepresenteerd

Plan van aanpak Informatiecentrum Margraten
Opdrachtgever: Gemeente Margraten
Opdracht: leveren input/advies t.b.v. realisatie informatiecentrum WO2 Margraten
Status: Advies geleverd, thans wachtend op besluitvorming.

Symposium Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45)
Opdrachtgever: SMH 40-45
Opdracht: Organisatie symposium en leveren van bijdrage benchmark sector en toekomst
Status: Afgerond (vond plaats op 31 maart 2015 in het Museon, Den Haag)

Salon de Muséologie
Opdrachtgever:  co-moderatie rondetafelgesprek (samen met Amanda Vollenweider)
Opdracht: Salon de Muséologie (Pro Bono)
Status: Afgerond, openbare bijeenkomst vond plaats op 12 februari 2015.

Netwerkmeeting museale lobbyisten
Opdracht: modereren bijeenkomst met wethouder Cultuur gemeente Leiden
Opdrachtgever: Museumvereniging
Status: Afgerond, besloten bijeenkomst vond op 12 maart 2015 te Leiden plaats.

Ontwikkelen reference guide museumplanning site museums
Opdracht: ontwikkelen van publicatie n.a.v. trainingen GCE/Indonesië
Opdrachtgever: RCE Amersfoort
Status: aangehouden

Advies en onderzoek Jenevermuseum Schiedam
Opdracht: onderzoek toekomstig beleid en positionering Jenevermuseum
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
Status: Afgerond

Museumcongres 9 en 10 oktober Leeuwarden
Opdracht: Modereren workshop public affairs met Wim Pijbes (Rijksmuseum)
Opdrachtgever: Museumvereniging Amsterdam
Status: Afgerond

Advies toekomstig beleid
Opdracht: advisering 
Opdrachtgever: Indisch Herinneringscentrum, Arnhem
Status: Afgerond

Advies en begeleiding fondsenwerving en mecenaat
Opdracht: advisering en optreden als 'sparring-partner'
Opdrachtgever: Museum Twentse Welle, Enschede
Status: In uitvoering

Modereren rondetafelbijeenkomst buurtmusea Amsterdam
Opdracht: adviseren en modereren t.b.v. oprichting mogelijk permanent platform
Opdrachtgever: Initiatiefgroep 
Status: Afgerond

Training RCE en Gadjah Mada Universiteit in Indonesië
Opdracht: Advies, ondersteuning en geven van colleges
Opdrachtgever: RCE Amersfoort
Status: Afgerond, training vond plaats in oktober 2014 te Solo (Java).

Training Indonesische studenten creatieve industrie

Opdracht: Gastdocentschap
Opdrachtgever: MDF/Reinwardt Academie
Status: Afgerond, collegeochtend vond plaats op 23 juni 2014 in Den Haag

Lobbyen voor museumdirecteuren
Opdracht: modereren en verzorgen van algemene inleiding trainingsdag
Opdrachtgever:  Museumvereniging, Amsterdam
Status: Afgerond, vond plaats op 19 mei

Verzorgen inleiding over museale samenwerking
Opdracht: lezing over samenwerking in de oorlogserfgoedsector
Opdrachtgever: Nationaal Comité 4 en 5 mei
Status: Afgerond, symposium vond plaats op 11 april.

Presentatie musea en cultureel ondernemerschap
Opdracht: lecture op jubileumsymposium in Eye Amsterdam
Opdrachtgever: Stichting Museumnacht Amsterdam
Status: Afgerond, symposium vond plaats op 28 mei 2014.

Advies en redactie beleidsplan
Opdracht: deelname aan brainstorms en schijfwerkzaamheden
Opdrachtgever: Museumvereniging
Status: Afgerond.

Column tijdschrift Onderzoek Uitgelicht
Opdracht: leveren korte column n.a.v. tentoonstelling Tweede Wereldoorlog in 100 Voorwerpen
Opdrachtgever: Redactie Onderzoek Uitgelicht (Nationaal Comité 4 en 5 mei)
Status: Afgerond, column verschenen in jrg 3 (2014), nr. 1 (juni), p. 44

Schrijven bijdrage Vakblad Monumenten
Opdracht: leveren van artikel over de sector Oorlogsmusea en Herinneringscentra 40-45
Opdrachtgever: Redactie Vakblad Monumenten
Status: Afgerond, artikel verschenen in jrg 5 (2014), nr 5 (mei), p. 15.

Modereren Masterclass Public Affairs
Opdracht:
leiden van ACMC bijeenkomst in Den Haag
Opdrachtgever:
Bestuur ACMC
Afgerond:
masterclass vond plaats op 27 maart.

Modereren expertmeeting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Opdracht: deelname aan en leiden expertmeeting over toekomst
Opdrachtgever: Directie NMKA
Status: Afgerond, meeting vond plaats op 17 maart 2014. 

Advies Kasteel Amerongen en Huis Doorn
Opdracht: Input toekomstige positionering
Opdrachtgever: beide instellingen
Status: Gesprek heeft plaats gevonden (pro bono bijdrage TiMe Amsterdam).

Collegedag communicatie en marketing voor restauratoren
Opdracht: Collegedag invullen met college's en feed-back sessies
Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam
Status: Afgerond, collegedag vond plaats op 13 maart 2014.

Modereren internationale Workshop Turijn
Opdracht: voorzitten paneldiscussie musea en creatieve industrie tijdens AMIEX 2014, Turijn
Opdrachtgever: Nederlandse Ambassade, Rome, Italië
Status: Afgerond workshop vond plaats op 12 maart 2014. 

Modereren rondetafelbijeenkomst Haagse Musea
Opdracht: Voorzitten sessie en verzorgen verslag
Opdrachtgever: Afdeling Cultuur Gemeente Den Haag
Status: Afgerond (sessie vond plaats op 21 november)

Modereren workshop Nationaal Monumentencongres Tilburg
Opdracht: Modereren workshop Erfgoedmonitor
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Status: Afgerond (congres vond plaats op 14 november 2013).

Onderzoek cultuurtoeristische infrastructuur oorlogserfgoed Arnhem
Opdracht: Onderzoek naar versterking integraal aanbod
Opdrachtgever: Constorium Gemeente Arnhem/Eusebius Kerk/Airborne Museum 'Hartenstein
Status: Afgerond met presentatie rapport.

Modereren en inleiden Workshop Museumcongres, 3 oktober
Opdracht: Modereren Workshop
Opdrachtgever: Nederlandse Museumverening
Status: Afgerond

Bestuur Museum Ons' Lieve Heer Op Solder
Opdracht: lid bestuur museum (pro bono)
Opdrachtgever: Bestuur Museum Ons'Lieve Heer Op Solder, Amsterdam
Status: Benoemd op 12 september 2013

Modereren Panelbijeenkomst toekomstige herpositionering Museon
Opdracht: leiden van dicussiebijeenkomst ter toetsing toekomstplannen
Opdrachtgever: Directie Museon, Den Haag
Status: Afgerond meeting vond op 19 september plaats

Modereren Salon de Museologie
Opdracht: Modereren discussieavond met Steph Scholten, Cris Callens en Franklin van der Pols
Opdrachtgever: Salon de Museologie (Pro Bono)
Status: Afgerond, bijeenkomst vond plaats op 05 september 2013)

Collegedag Marketing voor restauratoren
Opdracht: verzorgen van een collegedag voor aankomend restauratoren
Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam
Status: Opdracht afgerond, lesdag vond plaats op 06 september 2013

Modereren Workshop Lobbyen voor Musea
Opdracht: co-corganisatie en modereren worshop tijdens Museumcongres
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging
Status: Afgerond, workshop vond plaats op 03 oktober

Organisatie Salon de Museologie 13 juni 2013
Opdracht: organisatie en mede-modereren van discussieavond over Musea als onderdeel van de leisure-industry
Opdrachtgever: (Pro Bono) bestuur Salon de Museologie
Status: Afgerond, de bijeenkomst vond plaats op 13 juni 2013

Modereren discussie over nieuwe museale presentaties
Opdracht:  Max Meijer leidt gesprek  en discussie na presentaties van Taco Dibbits en Anna Tummers
Opdachtgever: Amsterdamse Academische club
Status: Afgerond, de bijeekomst vond plaats op, 20 juni 2013

Brainstorm Castrum Peregrini, Amsterdam
Opdracht: leveren van bijdrage aan brainstormsessie
Opdrachtgever: Castrum Perigrini en LAgroup, Amsterdam
Status: Afgerond, brainstormsessie gehouden op 7 juni 2013

Expertmeeting Vrijheidsmuseum WO2 Nijmegen
Opdracht: brainstorm en verdiepingssessie planontwikkeling nieuw museum
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Status: Afgerond, sessie vond plaats 10 juni 2013

Tweede rondetafelbijeenkomst Gemeente Den Haag
Opdracht: vervolg op ronde tafelgesprek Haags museumbeleid
Opdrachtgever: Wethouder Cultuur, Gemeente Den Haag
Status: afgerond met presentatie van pamflet Haags perspectief op 7 juni 2013

Lidmaatschap Stuurgroep en adviseur De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen
Opdracht: advisering en stuurgroep samenwerkingsproject
Opdrachtgever: Nationaal Comité 4 en 5 mei + SMH 40 - 45
Status: Afgerond, manifetstie vond plaats voorjaar 2014 (Kunsthal, Rotterdam)

Evaluatie Bankgiroloterij Vereniging Rembrandt
Opdracht: Leveren ondersteuning en redactie bij evaluatie ondersteuning door BGL
Opdrachtgever: Directie Vereniging Rembrandt
Status: Afgerond

Strategiemeeting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
Opdracht: Voorbereiden, optreden als dagvoorzitter en moderator + verzorgen verslag.
Opdrachtgever: Indisch Herinneringscentrum Bronbeek, Arnhem
Status: Afgerond (dag vond plaats op 25 juli).

Rondetafelbijeenkomst Haagse Musea
Opdracht: Optreden als moderator discussie museaal beleid Gemeente Den Haag
Opdrachtgever: Wethouder Cultuur, Gemeente Den Haag
Status: Opdracht afgerond, meeting vond plaats op 23 april 2013

Bronbekers in Beeld (150 jaar Bronbeek, Arnhem)

Opdracht: redactie catalogus en schrijven eind-essay + leveren advies
Opdrachtgever: Museum Bronbeek en Stichting Nox
Status: Opdracht afgerond, publicatie is op 17 mei gepresenteerd.

Herhaling lobbytraining NMV
Opdracht:
 dit voorjaar herhalen van de training Lobbyen voor/door museumdirecteuren
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging
Status: Opdracht afgerond (trainingsdag vond plaats op 15 april 2013)
 
Beleidstweedaagse Twentse Welle, Enschede
Opdracht:
Modereren twee beleidsdagen met directie en staf
Opdrachtgever:
Museum Twentse Welle, Enschede
Status: Opdracht afgerond, de beleidsdagen vonden plaats op 21 en 22 januari in De Lutte

Advisering Public Affairs
Opdracht
: Advies Public Affairs/samenwerking VRM-NMV
Opdrachtgever:
Nederlandse Museumvereniging
Status:  Opdracht afgerond, fusie NMV-VRM door leden unaniem geaccordeerd

Interim bestuur Stadsmuseum Zoetermeer
Opdracht: T
ijdelijke capaciteitsaanvulling van directeur/bestuurder museum t.b.v. planontwikkeling Stadsformum
Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer/Raad van Toezicht Stadsmuseum Zoetermeer
Status: Deze opdracht loopt, in uitvoering (ca 1 dag/week).

Opstellen meerjarenbeleidsplan
Opdracht:
Opstellen strategisch plan toekomst Nationaal Herinneringscentrum Kamp Amersfoort
Opdrachtgever: Stichting Nationaal Herinneringscentrum Kamp Amersfoort
Status: Afgerond, plan geleverd, vervolgfase gestart.

Lobby-traing
Opdracht:
Ontwikkelen en uitvoeren pilot training lobbyen voor musea
Opdrachtgever:
Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl
Status: Pilot en eerste training afgerond, (29 november 2012) , tweede training (25 april 2013) idem. Mogelijk herhaling in 2014.

Projectsecretariaat samenwerkende musea
Opdracht:
Leveren projecsecretaris + ondersteunend medewerk(st)er (ca. 1 dag per week)
Opdrachtgever: Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45
Status: In uitvoering

Project De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen
Opdracht:
Advisering en lidmaatschap stuurgroep
Opdrachtgever:
Nationaal Comité 4 en 5 mei/SMH 40 - 45
Status: In uitvoering

Onderzoek samenwerking musea
Opdracht:
verkennen gezamenlijke toekomst Letterkundig Museum en Museum Meermanno
Opdrachtgever: Raad van Toezicht/Bestuur van resp. musea
Status: Agerond, eindrapport geleverd, september 2013

Optreden als pannellid
Opdracht:
Deelname panediscussie Conferentie Cultuur in Beeld 2012
Opdrachtgever:
Ministerie van OCW (organisatie conferentie)
Status: Afgerond, conferentie heeft plaatsgevonden op 03 december 2012 in Utrecht
 
Inleiding Erfgoedarena 28 november 2012
Opdracht:
Introductie Agenda 2026 (NMV) en Museums 2020 (Museums Association U.K.)
Opdrachtgever: Lectoraat Reinwardt Academie, Amsterdam
Status: Opdracht afgerond

Redactie teksten Inspectie Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW
Opdracht:
Redigeren en aanpassen op doelgroep van beleidsteksten
Opdrachtgever:
Inspectie Cultureel Erfgoed, Den Haag
Status: Eerste twee opdrachten afgerond, op regematige basis vervolgopdrachten.

Redactie  en advies Stedelijk Museum Amsterdam
Opdracht:
Redigeren herziene begroting t.b.v. Kunstenplan Amsterdam
Opdrachtgvere: Stedelijk Museum Amsterdam www.stedelijk.nl
Status:
Opdracht afgerond

Presentatie en deelname paneldiscussie
Opdracht:
presenteren Agenda 2026 van de Nederlandse Museumvereniging
Opdrachtgever:
Network European Museum Organizations (2 november 2012, Dublin)
Status: Opdracht afgerond

Museaal-Inhoudelijk advies t.b.v. Stadsforum Zoetermeer
Opdracht: Leveren van adviezen t.b.v. inhoudelijke ontwikkeling en museaal concept
Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer zoetermeer.nl

Projectleiding publieksparticipatieproject
Opdracht: Leveren projectleider project Kunst Rijk Emmen 
Opdrachtgever: Stichting Grote Kerk Cultureel, Emmen i.s.m. RCE www.sgkc.nl

Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO)
Opdracht: leveren van secretaris van in te stellen werkgroep herziening/aanpassing LAMO
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl

Analyse en implementatie onderzoek
Meer dan waard
Opdracht: leveren van ideeën voor nadere uitwerking en vertaling in concrete acties
Opdracht uitgevoerd i.s.m. O dubbel d, Den Haag
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl

Onderzoek t.b.v. professionele biografie Pierre Janssen
Opdracht: schrijven van biografie over Pierre Janssen als Museumdirecteur, journalist en televisiemaker
Opdrachtgever: TiMe Amsterdam i.s.m. Museum voor Moderne Kunst Arnhem, met steun van het
Mondriaanfonds en een particuliere stichting.

Artikel schrijven
Opdracht: leveren artikel samenwerking musea in Glasgow (1400 woorden)
Opdrachtgever: MMNieuws

Studiereis Glasgow
Opdracht: (Mede)organiseren en begeleiden inspiratie- en studiereis naar Glasgow, 19-22/09/2012
Opdrachtgever: Salon de Museologie

Gastcolleges Reinwardt Academie
Opdracht: Geven van drie gastcolleges 'Erfgoed en professionaliteit'
Opdrachtgever: Reinwardt Academie, Amsterdam www.ahk.nl/reinwardt

Workshop Museumcongres 4 en 5 oktober, Nederlandse Museumvereniging
Opdracht: (Mede)ontwikkelen en modereren van lobby-workshop voor museumprofessonals als introductie op de in november te houden training 'lobbyen voor musea'.
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl

Modereren expertmeeting
Opdracht: modereren expertmeeting met museumdirecties over kinderen en musea,
29 augustus 2012
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl

Deelname brainstormsessie bestuur Stichting Oude Kerk
Opdracht: meedenken/ervaring delen m.b.t. fondsenwerving op 17 juli 2012
Opdrachtgever: directie Stichting Oude Kerk, Amsterdam 

Ondersteuning reactie advies Raad voor Cultuur Rijksmuseum Twenthe

Opdracht: advies en begeleiding
Opdrachtgever: Rijksmuseum Twenthe Enschede 

Redactiewerkzaamheden
Opdracht: Advies en redactie t.b.v. positionpaper
Opdrachtgever: Erfgoedinspectie, Ministerie van OCW, Den Haag

Modereren Salon de Museologie op 28 juni

Opdracht: Leiden van discussie over de zin of onzin van museaal publiekonderzoek
Opdrachtgever: Salon de Museologie (pro deo)

Modereren rondetafelgesprekken over nieuw Collectieplan (RCE)

Opdracht: voorzitten drie besprekingen met vertegenwoordigers musea (mei 2012)
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (afdeling collecties) 

Studiedag Marketing en Positionering Conservatoren en Restauratoren

Opdracht: verzorgen van een lesdag aan de BA/MA opleiding Conservering en Restauratie op 25 mei 2012
Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam ma-restauratiekunde

Deelname expertmeeting Nederlandse UNESCO Commissie
Opdracht: leveren van input en reflectie
Opdrachtgever: Nederlandse UNESCO Commissie i.s.m. Reinwardt Academie, Amsterdam

Redactie en advies opiniestuk museale stelselherziening
Opdracht: brainstorm + onderdele schrijven van discussiestuk
Opdrachtgever: Vereniging van Rijksgesubsidieerde musea www.derijksmusea.nl 

Redactie teksten Amsterdam Heritage Museums
Opdracht: redigeren van teksten ten behoeve van presentatie AHM
Opdrachtgever: Amsterdam Museum, Bijbels Museum, Museum Ons' Lieve Heer op Solder

Schrijven bijdrage catalogus project ‘Secret City Zoetermeer’
Opdracht: korte reflectie op museaal participatieproject
Opdrachtgever: Stadsmuseum Zoetermeer  www.stadsmuseumzoetermeer.nl

Museum Ons Lieve Heer op Solder/Bijbels Museum Amsterdam
Opdracht: finale check aanvraag Kunstenplan Amsterdam, inhoud en consistentie
Opdrachtgever: Museum Ons Lieve Heer op Solder en Bijbels Museum, 
www.opsolder.nl bijbelsmuseum.nl

Amsterdam Museum
Opdracht: finale check aanvraag Kunstenplan Amsterdam
Opdrachtgever: Amsterdam Museum, Amsterdam www.amsterdammuseum.nl

Brainstorm Natuurmonumenten
Opdracht: reageren en reflecteren op nieuwe businessopportunities
Opdrachtgever: Natuurmonumenten, regio Gelderland www.natuurmonumenten.nl

Subsidieaanvraag Kunstenplan Amsterdam Stedelijk Museum
Opdracht: leveren van redactionele ondersteuning
Opdrachtgever: Stedelijk Museum Amsterdam www.stedelijk.nl

Subsidieaanvraag Kunstenplan Amsterdam Museum Het Rembrandthuis
Opdracht: (mede)opstellen en redigeren Subisidieaanvraag Kunstenplan Amsterdam
Opdrachtgever: Museum Het Rembrandthuis www.rembrandthuis.nl

Advies plan Engelandvaarders museum Leidschendam
Opdracht: globale advisering en feed back op planvorming
Opdrachtgever: betrokken lokale initiatiefnemers

Haalbaarheid en concept museumwoning Van Eesterenmuseum
Opdracht: onderzoeken en leveren van concepten voor een museumwoning in Amsterdam-West
Opdrachtgever: Van Eesterenmuseum, Amsterdam www.vaneesterenmuseum.nl

Schrijven aanvraag BIS Rijksmuseum Twenthe Enschede
Opdracht: schrijven en redigeren onderdelen van de aanvraag
Opdrachtgever: Rijksmuseum Twenthe Enschede www.rijksmuseumtwenthe.nl

Visie-ontwikkeling Twentse Welle, Enschede
Opdracht: modereren brainstorm visie-ontwikkeling
Opdrachtgever: Museum Twentse Welle, Enschede www.twentsewelle.nl

Opening tentoonstelling Who is afraid of Oriental Girls?
Opdracht: uitspreken openingsrede
Opdrachtgever: Galerie Espace Enny, Laag Keppel www.espaceenny.nl

Oostenwind Delta Lloyd kunstcommissie
Opdracht: voorzitten jury kunstprijzen recent afgestudeerden ArtEZ, hogeschool voor de kunsten  
Opdrachtgever: Kunstcommissie Delta Lloyd, Amsterdam

Rondetafelgesprek Sonia Delaunay, kunstenares en onderneemster
Opdracht: bijdrage aan flankerend programma tentoonstelling (05 januari 2012)
Opdrachtgever: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Modereren twee discussiebijeenkomsten Amsterdamse Musea
Opdracht: modereren bijeenkomsten over Amsterdams Kunstenplan en de bezuinigingen  
Opdrachtgever: ACI, overleg culturele instellingen Amsterdam

Modereren bijeenkomst museumdirecteuren
Opdracht: modereren besloten bijeenkomst discussie museumbestel  
Opdrachtgever: Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea www.derijksmusea.nl

Slotbijdrage Erfgoedarena 21 september 2011
Opdracht: column Collecties in barre tijden: kans of blok aan het been? 
Opdracht: Reinwardt Academie/Erfgoed Nederland www.erfgoednederland.nl

Haalbaarheidsonderzoek museale ontwikkeling Synagoge Enschede
Opdracht: haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe aanvullende functies (opdracht wacht op externe financiering)
Opdrachtgever: Stichting Synagoge Enschede

Communicatieplan tentoonstelling Tajiri 2012
Opdracht: leveren van communicatie- en marketingplan tentoonstelling (opdracht afgerond, tentoonstelling cancelled)
Opdrachtgever: Museum Van Bommel-Van Dam, Venlo www.www.vanbommelvandam.nl

Deelname panel
Opdracht: (pro bono) deelname panelgesprek afscheid dr Peter van Mensch (Lector museologie) (opdracht afgerond)
Opdrachtgever: Reinwardt Academie, Amsterdam  http://www.ahk.nl/reinwardt

Opening tentoonstelling
Opdracht: inleiding ter gelegenheid van galerietentoonstelling 'Paradise lost' 22 mei 2011 
Opdrachtgever: Espace Enny, Laag Keppel www.espaceenny.nl

Adviseren, organiseren, modereren, rapporteren van expertmeeting culturele waardenbepaling
Opdracht: organiseren en voorzitten rondetafelgesprekken bestuurders, RvT-leden en overige stakeholders (opdracht afgerond)
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (kenniscentrum Roerend Erfgoed) www.cultureelerfgoed.nl

Lid klankbordgroep consortium herontwikkeling groot museum
Opdracht: leveren van museologische reflectie op planontwikkeling  
Opdrachtgever: in verband met de aanbestedingsprocedure vertrouwelijk.

Bijdrage artikel voor tijdschrift Vitruvius (vakblad monumenten, cultuurlandschap en archeologie)
Opdracht: artikel t.b.v. oktobernummer (Indonesië-special) over revitalisering Museum Ambarawa,
auteurs: Arjen Kok en Ben de Vries (RCE) en Max Meijer (TiMe Amsterdam)
Opdrachtgever: redactie Vitruvius www.uitgeverijeducom.nl

Vier Regiobijeenkomsten Agenda 2026
Opdracht: presenteren en toelichten trends uit rapport Agenda 2026 tijdens 4 regionale sessies (opdracht afgerond)
Opdrachtgever: Nederlandse Museumvereniging www.museumvereniging.nl

Advies revitalisering Spoorwegmuseum Ambarawa Indonesië
Opdracht: redactie eindrapportage, 'recommendations' t.b.v. PT Kareta Api Indonesia, Jakarta
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl
 
Rijksmuseum Twenthe
Opdracht: Onderzoek gebouwopties Rijksmuseum Twenthe i.s.m. de Architecten Cie. (Pi de Bruijn).
Opdrachtgever: Rijksmuseum Twenthe, Enschede www.rijksmuseumtwenthe.nl

Gemeente Renkum
Opdracht: nader onderzoek naar draagvlak en businessplan Centrum Kunst, Cultuur, Landschap  
Opdrachtgever: Gemeente Renkum www.renkum.nl 

Alumnibeleid Reinwardt Academie
Opdracht: advies inzake structureel alumnibeleid en bijdrage reünie
Opdrachtgever: Reinwardt Academie, Amsterdam www.reinwardtacademie.nl

Ontwikkeling storyline Museumpark Orientalis
Opdracht: modereren van drie expertmeetings met deskundigen op het terrein van religie en spiritualiteit in januari/februari 2011 (opdracht afgerond)
Opdrachtgever: Opdrachtgever: Directie a.i. Museumpark Oriëntalis www.museumparkorientalis.nl  

Advies Museum Van Bommel Van Dam Venlo
Opdracht: meedenken over inhoudelijke opzet en projectontwikkeling tentoonstelling Tajiri
Opdrachtgever: Directie Museum Van Bommel van Dam, Venlo www.vanbommelvandam.nl  

Advies en begeleiding projectopzet Museum WO2
Opdracht: opstellen projectdocumenten en verdere 'roll out' museumplannen (gestart 2010)
Opdrachtgever: Stuurgroep Museum WO2 (directies Airbornemuseum Hartenstein, Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945). www.oorlogsmuseum.nl  

Advies revitalisering Spoorwegmuseum Ambarawa Indonesië
Opdracht: bijdrage aan initiatieffase en Werkconferentie in Indonesië (gestart 2010)
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl

Advies en leveren hoofdartikel catalogus
Opdracht: leveren advies en artikel voor tentoonstelling Sonia Delaunay, 2011 
Opdrachtgever: Cooper-Hewitt National Design Museum, New York
www.cooperhewitt.org  

Werving en Selectie Algemeen Directeur Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk)
Opdracht: pro bono activiteit q.q. als voorzitter van de Raad van Toezicht van het NIMk (afgerond)
Opdrachtgever: Nederlands Instituut voor Media Kunst, Amsterdam www.nimk.nl 

Museumtours
Opdracht: Innovatietraject in het kader van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW, pilot digitale museumtours  
Opdrachtgever: VRM Vereniging van Rijksge